Anbefalinger for overflatedesinfisering i forbindelse med bekjempelse av fugleinfluensainfeksjoner (August 2023)

Når man forbereder tiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med håndtering av dyr og innen næringsmiddelindustrien, bør hovedretningslinjene fra Mattilsynet følges. Per i dag har ikke myndighetene presentert spesifikke krav til forsterket desinfeksjon, men vi vil anbefale ekstra fokus på overflatedesinfeksjon i denne perioden og en gjennomgang av rutinene med de ansatte.

Fugleinfluensa i korthet

Influensa A-virus utgjør en variert gruppe virus som hovedsakelig er assosiert med vannfugler. De fleste undergruppene har lav patogenitet, men undergruppene H5 og H7 kan forårsake alvorlige epidemier av fugleinfluensa og betydelige tap i fjørfeproduksjon. Sommeren 2023 ble det observert unormalt store dødsfall blant ville fugler som skyldtes A(H5N1)-virusinfeksjon. Virus har spredt seg til pelsfarmer og har ført til høy morbiditet og dødelighet blant dyr (rev, blårev, mink og vaskebjørner). Noen fugleinfluensavirus kan smitte mennesker, selv om slike tilfeller er ekstremt sjeldne. Nesten alle smittede individer har blitt smittet mens de håndterte syke eller døde fjærfe eller deres ekskrementer, under dårlige hygieniske forhold.

Anbefalte produkter

Kiiltos produkter er grundig testet og har beviselig effekt mot virus inkludert Influensa A-virus. Vi har et stort utvalg av både flytende og wipe produkter som er godt egnet for effektiv desinfisering av overflater.

Kiilto Pro Alco Free wipedes – alkoholfri, rengjørende og desinfiserende wipes

Anitbac® overflatedesinfeksjon 88,8 premium – spesielt godt egnet ved høy risiko for virus

Antibac® overflatedesinfeksjon 75 % – alkoholbasert overflatedesinfisering

Kiilto Pro Easy des – alkoholbasert, rengjørende og desinfiserende spray

Håndhygiene

Videre understreker vi viktigheten av god håndhygiene som spiller en betydelig rolle i å forebygge spredning av patogener. Antibac® hånddesinfeksjon egner seg godt til dette formålet, med dokumentert effekt mot virus i henhold til teststandarden EN 14476. Disse produktene er hudvennlige og inneholder mykgjørende middel tilpasset vårt nordiske klima. Regelmessig, korrekt utført håndvask bør også sikres.

Kiilto kommer til å overvåke situasjonen nøye. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt hygienetiltak knyttet til fugleinfluensa.