Om oss / Bærekraft /

Økonomisk ansvar

Kiilto lanserer nye produkter og tjenester, og utvider sin sektormessige kunnskap for å muliggjøre fremtidig suksess. Ved å gjøre det gjenoppfinner Kiilto hele bransjen og skaper velvære. Forbedring av trivsel skaper en positiv syklus, noe som muliggjør investeringer i produktutvikling, noe som igjen forbedrer sikkerhet og miljøvennlighet i kjemisk industri.

Kiilto er i en periode med vekst og fornyelse. Vi investerer tungt i å utvikle vår kompetanse og ledelse, og i vår eksperimentelle kultur. Å involvere våre ansatte innen innovasjon har skapt nye perspektiver på vår virksomhet i årene som kommer. Vi ferdigstilte hjørnesteinene i vår bedriftskultur i 2017, og ga våre aktiviteter en enda sterkere verdibase.

Ved å gjenoppfinne oss selv ønsker vi å sikre at vi fortsetter å oppfylle vårt løfte om at «customer is king». Vi går videre med de relaterte prosjektene som en ansvarlig, internasjonal aktør.

Kiiltos arbeidsgruppe for ansvarlig drift har identifisert følgende sentrale temaer i vår evaluering av viktige aktiviteter. De relaterte praktiske tiltakene er beskrevet i avsnittene under hvert tema.

Tema for økonomisk ansvar

Bedriftsutvikling og tilvekst

  • Håndtering av verdikjeden
  • Tilvekst i bransjekompetanse
  • Nye produkter og tjenester

Delt verdiskaping

  • Selskapets finansielle flyt
  • Bedriftsborgerskap
  • Skattemessige fotavtrykk i utviklingsmarkeder

Etisk handel

  • Utvikling av innkjøps- og salgsaktiviteter
  • Anti-korrupsjon aktiviteter

Håndtering av økonomisk ansvar

Styring av verdikjeden er avgjørende for realiseringen av Kiiltos visjon. Kiilto styrker den økonomiske stabiliteten i verdikjeden ved å skape gode forretningsforhold og dele intellektuell kapital.

Kiilto er en bedriftsborger med et synlig fotavtrykk når det gjelder trivsel og god praksis. Enkelte regioner Kiilto opererer i er imidlertid ikke på samme nivå som vestlige land (inkludert Finland) på dette området. Kiiltos skattefotavtrykk i utviklingsland er derimot stabilt og skiller seg ut i dette henseende. Kiilto skaper et grunnlag for økonomisk bærekraft ved å fremme etisk, bærekraftig praksis på tvers av verdikjeden.

Bonusordninger oppmuntrer til driftsutvikling

Kiiltos ansatte spiller en viktig rolle for å oppnå resultater. De har en avgjørende påvirkning på driftseffektivitet, profesjonalitet og dermed Kiiltos økonomiske resultater. Hvis Kiiltos ansatte bidrar til at resultatet overstiger minimumsmålene, tildeles en bonus til dem. Målet er å skape et målrettet og rettferdig grunnlag for å lede selskapet, som samtidig motiverer alle ansatte til å oppnå sine resultater og øke sin personlige inntekt.

Bekjempe korrupsjon i internasjonale aktiviteter

Ifølge Transparency International er korrupsjon svært utbredt i landene som er merket med rødt og oransje på kartet. Kiilto Family Groups åtte datterselskaper er lokalisert i disse landene. Hvordan bekjemper vi korrupsjon i vår virksomhet?

Ansvar er en viktig del av den daglige driften i Kiilto, men er også integrert i forretningskulturen. Vi krever at alle våre ansatte opptrer ansvarlig i sitt arbeid og fremmer trivsel i både det indre og det ytre miljø. Vi tolererer ikke korrupsjon i noen form.

Vårt korrupsjonsarbeid er basert på de nevnte offentlig erklærte verdiene. I tillegg til verdier og holdninger handler ansvar om erfaring. Ansatte som føler at deres selskap opptrer ansvarlig overfor dem og deres interessenter vil innlemme ansvar i sine egne handlinger.

Anti-korrupsjon praksis

Antikorrupsjonsaktiviteter begynner med introduksjonen til nyansatte. Vi gjør det klart at vi ikke aksepterer korrupsjon i noen form, og at hvis vi opplever at en ansatt bruker eller aksepterer bestikkelser, vil vi avslutte ansettelsesforholdet. For eksempel, i Russland er etiske prinsipper en del av selskapets offisielle regler, som hver ansatt signerer. I tillegg tar vi mistenkte tilfeller av bestikkelser på alvor og undersøker dem grundig. En etterforskning alene sender et klart budskap gjennom organisasjonen, selv om det ikke avdekkes bevis for overgrep.

I land der korrupsjon er et hverdagsfenomen, vil fremskynde eller forenkle håndteringen av tjenestemenn virke fristende. Dette er imidlertid ikke et alternativ for Kiilto. Vårt nesten hundre år gamle familiefirma har et langt perspektiv: suksess måles ikke først og fremst gjennom dagens aktiviteter, men i hvilken grad vi kan bygge bærekraftig suksess. Vår visjon ser fram mot 2080.

Retningslinjer og forpliktelser som ligger til grunn for det økonomiske ansvaret

Vår ansvarlige tilnærming til virksomheten er basert på lovgivningen og andre forskrifter som regulerer hver funksjon, samt tariffavtaler og etisk praksis. I CIS-landene og Ukraina er våre etiske rektorer nærmere beskrevet i våre såkalte White Book-retningslinjer.

Vi bruker også International Chamber of Commerces antikorrupsjonsklausul som alle ansatte gjøres kjent med, og for eksempel partnere når vi inngår avtaler med dem.

I 2017 ble det utarbeidet etiske retningslinjer for å dekke hele selskapet. Retningslinjene gir etisk veiledning for selskapets virksomhet, dets leverandører og underleverandører.

Klagemekanismer og varsling

Spørsmål om økonomisk ansvar tas opp daglig i den daglige forvaltningen. Meldingen inneholder tiltak som ansatte bør iverksette dersom de for eksempel oppdager mistenkte tilfeller av korrupsjon. Observasjoner knyttet til økonomisk ansvar samles også inn i årlige medarbeiderundersøkelser.

Kiiltos virksomhetspolicy

Kiilto er et finsk, familieeid selskap som produserer kjemiske industriprodukter og opererer i Finland og i utlandet. Sammen med våre kunder bygger vi en bærekraftig fremtid og skaper hygienisk velvære. Vi opererer i sektorene bygg, industri og profesjonell hygiene, samt i forbrukermarkedene. Vårt mål er å tilby høykvalitets, holdbare og ansvarlig produserte løsninger sammen med våre kunder. Customer is king. Å forstå kundens behov, overgå forventningene og skape en god kundeopplevelse er viktig for oss. Vi har kontinuerlig dialog med våre kunder for å utvikle vår virksomhet.

Vi er forpliktet til å forebygge, eliminere og redusere risikoer som påvirker miljø eller helse skapt av vår virksomhet, produkter eller tjenester. Vi overholder alle lovpålagte krav, offisielle forskrifter og retningslinjer. Kiiltos ansatte er fagpersoner som oppfyller sitt kvalitets-, sikkerhets-, samfunns- og miljøansvar. Alle Kiilto-ansatte forstår sitt ansvar og sine mål, og er ansvarlige for kvaliteten på arbeidet. Kiilto Oy og Kiilto Clean Oys ledelse er forpliktet til kontinuerlig å utvikle selskapets virksomhet, og muliggjøre oppfyllelse av sine mål.