Kiilto Pro Easydes Spray 750 ml
Desinfiserende rengjøringsmiddel

Et bruksklart alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som også har rengjørende egenskaper. Egnet for alle alkoholbestandige materialer, inkludert kontaktflater, apparater, tastaturer og annet utstyr. pH 10.

Egenskaper

En etanolbasert desinfeksjon som inneholder tensider. Produktet gir en rask og effektiv mikrobiologisk effekt på bakterier, virus og sopp. Produktets mikrobiologiske effektivitet er bekreftet med EN standardtester: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, sopp, gjærsopp), EN 13624 (gjærsopp), EN 14348 (tuberkulosis og mykobakterier), EN 14476 (adeno- og norovirus), EN 14561 (bakterier), EN 14562 (sopp, gjærsopp), EN 14563 (mykobakterier og tuberkulosis). Selv på synlig tilsmussede overflater oppnår man enkelt et godt desinfiserings- og rengjøringsresultat. Easydes fjerner dessuten smuss og fett effektivt.

Linker

Materialer

Bruksområde

Easydes kan brukes på alle alkoholbestandige materialer: kontaktflater, utstyr (inkludert telefon- og datatastaturer) og instrumenter. Det kan også brukes til daglig desinfisering av overflater og utstyr i næringmiddelindustrien og i storhusholdning.

pH

Produkt pH: 10

Utseende og lukt

Klar væske, etanol

Produksjonsland

FINLAND

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
6 x 750 ml 8183 6417964081831
Oppbevaring

Oppvevares i romtemperatur. Holdbarhet 3 år fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Emballasjemateriale

PE-HD plast

Brukerveiledning

Spray desinfeksjonsmiddelet direkte på den urene overflaten eller på en mikrofiberklut eller et engangspapir. Virketid 1 minutt. Hold flaten fuktig under hele virketiden. Gni over flaten. Forvask er ikke nødvendig. For å unngå belegg på overflaten kan den avtørkes med en ren, lett fuktig klut. Flater som kommer i kontakt med næringsmidler bør avskylles med rent vann.

Miljø og sikkerhet

Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle

Innhold/beholder kastes i henhold til lokale/regionale forskrifter.

Emballasjen er produsert av miljøvennlig og fullstendig resirkulerbar PE-HD-plast og kan forbrennes. Produktet er biologisk nedbrytbart.

Merk

Må ikke brukes på varme overflater.

Bruk biocider på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.