Faresymboler på produkter – en oversikt

Kan du de forskjellige faresymbolene?

Faresymboler, eller farepiktogrammer, skal følge med kjemikalier og produkter som kan være skadelig ved bruk, oppbevaring eller eksponering. Mange av disse brukes ofte, mens noen av de er mer sjeldne.

Dette er noe alle burde ha innsikt i før man skal håndtere slike produkter. Mye av denne informasjonen vil du finne her.

Det handler om sikkerhet for deg, de rundt deg og miljøet

Dersom du aktivt håndterer slike kjemikalier er det spesielt viktig at du har kontroll på hva disse forskjellige symbolene betyr. Og selv om du har kontroll på dette er det ikke nødvendigvis slik at alle rundt deg har det. Derfor kan det være nødvendig at du også informerer andre relevante personer om eventuelle farer og hvordan de skal håndtere produktene.

Faresymboler og kjemikalier er naturligvis noe man skal ha opplæring om på arbeidsplasser der det er relevant, men det kan fort gå i glemmeboka. I tillegg ble mange av disse symbolene endret eller oppdatert for å sette en global standard som trådte i kraft fra 2015, hvor de tidligere symbolene som fikk nytt utseende, ikke lenger skal brukes.

Her er en oversikt over de gjeldende faresymbolene

Under er en oversikt over gjeldende nye farepiktogrammer for Kiilto sine produkter. Disse er tatt fra Miljødirektoratet sine nettsider.

Sørg for at du oppdaterer deg selv om disse med jevne nok mellomrom slik at du vet hvordan du skal forholde deg til dem. Spesielt viktig dersom du skal håndtere nye kjemikalier du ellers ikke er vant til å håndtere. Håndtering som gjelder for de ulike symbolene vil du normalt finne på nettsider og pakning for de gjeldende produktene. For Kiilto-produkter finner du oppdatert sikkerhetsdatablad på de gjeldende produktsider. Disse er også søkbare i stoffkartoteket på EcoOnline.no.

Brannfarlig

Faresymbol brannfarlig: rød ramme rundt sort flamme på hvit bakgrunn

Symbol for kjemikalier som er brannfarlige. For Kiilto-produkter med dette symbolet betyr det at det er brannfarlig væske og damp. Kjemikalier med dette faresymbolet kan brenne utrolig kraftig ved varmetilførsel og antenning. Visse kjemikalier kan utvikle gasser som er brannfarlige dersom de kommer i kontakt med vann, eller de kan selvantenne ved kontakt med luft. Du bør derfor være bevisst på hvordan du bruker og oppbevarer produkter med denne merkingen.

Helserisiko

Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet. For Antibac desinfeksjon f.eks. gjelder denne merkingen alvorlig øyeirritasjon, for eksempel ved sprut.  

Etsende

Faresymboler etsende brukes normalt for kjemikalier som kan etse og skade hud, samt øyne. Det kan også brukes for kjemikalier som kan etse metaller. Dette innebærer at du bør bruke verneutstyr som briller og hansker når du håndterer produktet, og sjekke om overflaten det skal brukes på tåler det.

Miljøfare

Stoffer og blandinger som er skadelige for miljøet enten på lang eller kort sikt. Disse må håndteres slik at de ikke skader miljøet ved bruk og avhending. For eksempel må det ikke helles ut i naturen eller i avløp.

I Kiilto sitt produktsortiment vil du kun finne dette symbolet på enkelte rengjøringsmidler, da miljøhensyn står sterkt i utviklingen av våre produkter.