Kiiltos oppdaterte miljøløfte

Det er ingen tvil om at Kiilto klarer å holde sitt miljøløfte. Vi har nådd mål og vi har fått ny kunnskap som vi bruker når det igjen er på tide å oppdatere løftet.

”Det ser ut til at vi må gjøre en oppdatering hvert annet år. Delvis fordi vi i to år har tatt konkrete steg fremover og allerede har oppnådd noen av målene, og delvis fordi den generelle forståelsen av miljøansvaret har økt, og dermed har de generelle standardene også blitt hevet, sier Oili Kallatsa, Kiiltos forsknings-, utviklings- og innovasjonsdirektør.

Fire store forandringer

Våren 2022 sluttet Kiilto seg til initiativet Science Based Targets (SBT). Miljøløftet ble deretter oppdatert for å være tilpasset energi- og klimamålene i SBT. Samtidig endret Kiilto navnet på dette området til energi og klima. (Det ble tidligere kalt grønn energi).

Til nå har ikke Kiiltos løfte til miljøet inneholdt noen separate mål for biologisk mangfold, og det var noe vi ønsket å endre.

Selv om biologisk mangfold fremdeles er et relativt nytt område med mye å utforske, er det viktig at vi tar det første skrittet og begynner å jobbe med det. Det er ikke enkelt, da det noen ganger kan være en konflikt mellom utslippsmålene og målene for biologisk mangfold.

«Vi ønsker å spille en aktiv rolle i spørsmålene om biologisk mangfold, men vi vil gjøre på en måte som også tar hensyn til klimaspørsmål», sier Kiiltos miljøleder Viivi Kettula.

Når miljøløftet er oppdatert, vil Kiilto investere i lokale prosjekter for å kompensere for utslipp og bevare biologisk mangfold. Sammen med samarbeidspartnere vil selskapet også gjennomføre årlige miljøprosjekter rettet mot å bevare biologisk mangfold.

Den tredje store endringen er at Kiiltos løfte til miljøet nå inneholder et mål for vannforbruk.

«Tidligere har vi ikke tatt hensyn til vannforbruket i virksomheten, men vi har gjort det indirekte gjennom kundene i forbindelse med vårt mål om å redusere materialbruken,» sier Kettula.

«Vårt nåværende mål er å redusere vannforbruket i produksjonsprosessene våre med 20 % per produserte tonn i 2028, sammenlignet med 2021-nivået.»

Viivi Kettula forteller videre at det var Kiiltos kunder som tok initiativ til å sette et mål for vannforbruk. Ulike arbeidsgrupper i Kiilto har diskutert saken i flere år, men det at kundene anså målet som så viktig, gjorde det tydelig at et mål for vannforbruk måtte settes umiddelbart.

Nå ønsker Kiilto å involvere også andre interessenter i miljøløftet.

«Det er viktig for oss at vårt miljøløfte har innvirkning utover vår egen virksomhet. Nå er interessentene våre en mer synlig del av våre mål for biologisk mangfold, for eksempel. Dessuten endret vi også navnet på Green Services-området til Partnerskap, noe som bedre gjenspeiler vårt ønske om å lykkes sammen med våre kunder og interessenter. Vi ønsker å hjelpe kundene våre med å redusere miljøavtrykket, og vi rapporterer resultatene årlig, sier Kallatsa.

«Et annet nytt mål er å gjøre karbonavtrykkberegningene av Kiiltos løsninger tilgjengelig fra 2025, legger Kettula til. Dette vil også hjelpe våre kunder med å administrere sine egne miljøaktiviteter.»

Energi og klima:
All vår virksomhet skal være karbonnøytral innen 2028, og vi reduserer scope 3-utslippene

Ved å forbedre vår energi- og materialeffektivitet bidrar vi til å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraft. Vi investerer i miljøvennlig produksjonsteknologi og rene, energibesparende produksjonsprosesser. Vårt mål er å være karbonnøytral innen 2028.

 • Innen 2028 skal vi bruke kun karbonnøytral energi
 • Innen 2031 skal vi redusere våre indirekte GHG-utslipp med 21 % fra 2021-nivået.​ (SBT-krav for scope 3-utslipp,
 • 10 år og 21 %)
 • Innen 2028 skal vi redusere vårt innkjøpte energiforbruk per produsert tonn med 10 % fra 2021-nivået
 • Vi investerer i lokale karbonkompensasjonsinitiativer og bevaring av biologisk mangfold

Emballasje og logistikk:
Vi reduserer bruken av fossilt og jomfruelig emballasjemateriale hvert år

Når vi utvikler produkter, etterspør vi råvarer og former for emballasje som er snillere for miljøet. Ved å øke salget av våre miljø- og sikkerhetsklassifiserte produkter, forbedrer vi arbeids- og kundesikkerheten i vårt eget arbeidsmiljø og kundenes lokaler.

 • 70 % av emballasjematerialet vårt skal være gjenvunnet, fornybart eller resirkulerbart innen 2025
 • Innen 2028 skal vi redusere det fossile energiforbruket i leveringslogistikken vår til kunder med 20 % fra 2021-nivået
 • Vi skal redusere materialmengden som brukes i emballasjen vår per årlige, produserte tonn
 • Vi skal prøve ut refillløsninger også for mindre emballasje (<200 l) innen 2024​

Partnerskap:
Vi gjør det mulig for våre kunder å minimere miljøavtrykket

I tillegg til å optimalisere vår egen virksomhet, gir vi våre kunder mer miljøvennlige produkter og tjenester som hjelper dem med å ha mer bærekraftige prosesser, arbeidsmetoder og sluttprodukter. Økt forståelse av miljøaspektene er avgjørende for kontinuerlig forbedring, og derfor spiller opplæring en svært viktig rolle i våre grønne tjenester.

 • Vi hjelper våre kunder med å redusere deres miljøavtrykk (karbonavtrykk, vann- eller materialbruk) og rapporterer årlige reduksjoner
 • All vår opplæring og diskusjoner med interessenter inkluderer et miljøaspekt. Vi gir opplæring til rundt 25 000 mennesker årlig
 • Vi vil årlig ta miljømessige initiativer for å bevare biologisk mangfold sammen med våre samarbeidspartnere
 • Vi vil oppgi karbonfotavtrykkdata for våre løsninger fra 2025 og utover

Materialer:
Vi bruker mindre fossilt og jomfruelig råmateriale og reduserer avfall hvert år

Vi fremmer den sirkulære økonomien og bruker biobaserte råvarer for å redusere vår bruk av ikke-fornybare naturressurser, samtidig som vi reduserer karbonavtrykket vårt ved å senke avfallsmengdene og bruke våre produksjonssidestrømmer. Vi undersøker også muligheter for bruk av resirkulerte råvarer som er biprodukter fra andre næringer.

 • Vi skal doble bruken av resirkulerte og fornybare råvarer i våre kjemiske fabrikker innen 2025, sammenlignet med nivået i 2018
 • Vi skal halvere avfallet innen 2025 sammenlignet med nivået i 2018
 • Innen 2028 skal vi redusere karbonavtrykket til vår råstoffportefølje med 15 % fra 2021-nivået
 • Innen 2028 skal vi redusere vannforbruket i produksjonen med 20 % per produsert tonn fra 2021-nivået