Salgsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser for salg

Disse generelle salgsbetingelser gjelder for levering av produkter som produseres og tjenester som leveres og markedsføres av KiiltoClean AS (heretter omtalt som “Leverandøren») samt tilbud, ordrebekreftelser og avtaler, med mindre noe annet skulle være avtalt.

  1. Betalingsvilkår

Kjøperen skal betale Leverandøren innen fjorten (14) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling vil det kreves forsinkelsesrenter på 9,5 % per år i tillegg til eventuelle inkassoomkostninger. I slike tilfeller har Leverandøren rett til å holde tilbake produksjon og levering av øvrige produkter som Kjøperen har bestilt, uavhengig av hvilke avtaler som er inngått. Eventuelle klager i forbindelse med faktureringen må fremlegges innen tre (3) dager fra fakturadato.

Leverandøren har ensidig rett til å endre avtalte betalingsbetingelser ved å sende skriftlig melding i tilfelle kjøper gjentatte ganger ikke betaler fakturaene i rett tid eller kjøpers økonomiske stilling endres slik at kredittforsikringsselskapet senker kredittgrensen den garanterer for leverandøren knyttet til kjøperen.

2. Leveringsvilkår

Leveringsvilkårene er i henhold til DAP Handelsvilkår (Incoterms 2020) til et leveringssted i Norge som Kjøperen avgjør. Alle transportkostnader faktureres i tillegg fra Kjøperen, med mindre noe annet fremgår spesifikt av Avtalen.

Fakturagebyr på NOK 500 påføres leveranser til en fakturaverdi av mindre enn NOK 2000.

3. Tiltak i forbindelse med skade som oppstår under transport

Mottakeren er forpliktet til å kontrollere leveransens innhold og tilstand ved mottak. Eventuelle mangler og skader må angis på leveringsseddelen før den signeres. I tillegg skal avsenderen av varene umiddelbart motta beskjed om eventuelle feilleveringer. Hvis leveringsseddelen signeres uten at det gjøres innførsler om mangler eller skader, betyr dette at leveransen er godkjent.

4. Regler angående retur av varer

Eventuell retur må avtales på forhånd med en representant for Leverandøren. Retur av varer blir kun godkjent hvis leveringen ikke var i samsvar med bestillingen eller varene er defekte. I slike tilfeller skal Leverandøren dekke fraktkostnadene for retur.

5. Leveringstid

Ved behov skal Leverandøren, i sitt tilbud og/eller ved mottak av bestillingen, oppgi tidspunktet for når produktene er klare til å sendes fra Leverandørens lager. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig, vil første bestillingsbekreftelse være til indikasjon, og så snart transport er blitt bestilt, vil det gis en bekreftelse angående leveringsdato. Uavhengig av hva som ellers fremgår av vilkårene og betingelsene for levering, skal Leverandøren anses å ha oppfylt sin leveringsplikt når produktene er klare til å sendes fra Leverandørens lager.

Hvis produktene, på grunn av omstendigheter som Leverandøren er ansvarlig for, ikke er klare til å sendes på avtalt tidspunkt eller tjenestene ikke kan utføres innen avtalt tid, og Kjøperen pådrar seg tap som følge av dette, har Kjøperen krav på konvensjonalbot for forsinkelse, tilsvarende 0,5 % av kjøpspris eks. merverdiavgift for de forsinkede produktene for hver hele uke hvor leveransen er forsinket. Beløpet kan imidlertid ikke overstige 5 % av denne prisen. Denne konvensjonalboten er Kjøperens eneste rettsmiddel. Kjøperen gir avkall på sin rett til konvensjonalbot hvis det ikke kreves skriftlig fra Leverandøren innen tre (3) måneder fra datoen hvor produktene skulle ha vært klare til sending.

Hvis forsinkelsen skyldes omstendigheter som Kjøperen er ansvarlig for, har Leverandøren rett til å fakturere produktene i henhold til de avtalte betalingsvilkårene og avtalt tidsplan. I slike tilfeller skal Leverandøren sørge for oppbevaring av produktene på Kjøperens ansvar og for dennes regning. Skulle forsinkelsen vare lenger enn to (2) måneder, har Leverandøren rett til å avbryte overføringen for delen som ikke kunne leveres grunnet forsømmelse fra Kjøperens side. Kjøperen skal betale erstatning til Leverandøren for tapet som Leverandøren pådrar seg som følge av Kjøperens forsømmelse.

6. Produktinformasjon

De tekniske og de øvrige opplysningene og anbefalingene vedrørende produkter som befinner seg i Leverandørens brosjyrer, tilbud, produktpakker og annet materiale, er basert på tester både i laboratorium og ved bruk. De er kun representative når man velger et produkt til et bestemt bruksformål. Dersom Leverandøren ikke uttrykkelig har presisert et bruksformål i en skriftlig anbefaling til Kjøperen, er ikke Leverandøren ansvarlig for at produktet er egnet til en bestemt type bruk. En muntlig anbefaling fra Leverandørens side er alltid uforpliktende.

6.1 Ansvar for defekter ved produktet

Leverandøren er ansvarlig for å sikre at produktene som leveres, er i samsvar med Leverandørens gjeldende spesifikasjoner. Leverandøren skal betale erstatning til Kjøperen for produkter med produksjonsfeil eller defekt råmateriale. Det avgjøres i hvert enkelt tilfelle om det skal leveres et nytt produkt eller om det skal gis prisavslag eller refusjon for produktets innkjøpspris. Kjøperen må kontrollere produktet før bruk, og gi beskjed til Leverandøren umiddelbart dersom det skulle vise seg å være defekt på noen som helst måte. Skulle Kjøperen unnlate å gjennomføre de kontrolltiltakene som er vanlige i den aktuelle bransjen, eller unnlater å opphøre bruken av produktet og varsle Leverandøren umiddelbart etter å ha oppdaget en feil eller mangel, eller etter at en slik feil eller mangel burde ha vært oppdaget, mister Kjøperen sin rett til å kreve erstatning overfor Leverandøren på grunnlag av feil eller mangel. Om Leverandøren ønsker det, skal Kjøperen overlevere det defekte produktet eller et prøveeksemplar av dette til Leverandøren for kontroll. Med mindre noe annet er avtalt, er Leverandørens ansvar begrenset til feil eller mangler som Kjøperen har informert Leverandøren om skriftlig innen en frist på ett (1) år etter at produktet ble overtatt, dog under ingen omstendigheter senere enn innen to (2) år etter at produktet ble levert fra Leverandørens lager.

6.2 Ansvar for personskade og materielle skader

Leverandøren er ansvarlig for direkte personskade og materielle skader som skyldes defekt produkt eller at Leverandørens personell opptrer med grov uaktsomhet. Dette i henhold til gjeldende lovgivning med de begrensninger som det henvises til i disse vilkår og betingelser.

6.3 Ansvarsbegrensninger

Kjøperen skal uten forsinkelse varsle Leverandøren om sitt erstatningskrav. Hvis en feil eller mangel oppdages eller kan oppdages umiddelbart, må kravet sendes umiddelbart, og senest innen åtte (8) dager. Hvis et erstatningskrav ikke er blitt overbrakt til Leverandøren innen en (1) måned fra datoen hvor feilen ble eller burde ha blitt oppdaget, mister Kjøperen retten til å kreve erstatning overfor Leverandøren på grunnlag av feilen. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes ufullstendig eller feilaktig informasjon fra Kjøperens side.

Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig hvis produktet blir brukt på en måte som strider mot instruksjonene. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som blant annet skyldes feil transportmåte (hvis leveringsvilkårene sier at Kjøperen overtar ansvaret før transport), oppbevaring, bruksmåter, endringer som blir gjort på Produktene uten skriftlig tillatelse fra Leverandøren.  Leverandøren er ikke ansvarlig for produksjonstap, overskudd som ikke mottas og andre kostnader, tapt inntekt, omsetning eller markeder, avbrudd i produksjon eller tjenester, eller andre indirekte- eller følgeskader.  Leverandørens erstatningsansvar for skader er i alle tilfeller begrenset til EUR 250.000. Begrensningen i erstatningsansvaret vil kun være gyldig dersom det aktuelle kravet ikke skyldes svindel, grov forsømmelse eller grov uaktsomhet fra Leverandørens side.

7. Force majeure og tyngende omstendigheter

Leverandøren er ikke forpliktet til å oppfylle avtalen hvis det skulle oppstå en force majeure-hendelse. I force majeure-situasjoner gjelder ICCs Klausul for Force Majeure fra 2003. Hvis en uforutsett hendelse utenfor Leverandørens kontroll skulle gjøre det for vanskelig for Leverandøren å innfri de kontraktsmessige forpliktelsene på kontinuerlig basis, skal ICCs Klausul for tyngende omstendigheter fra 2003 anvendes.

8. Eiendomsforbehold

Kjøperen blir ikke rettmessig eier av varene før Leverandøren har mottatt kjøpesummen i sin helhet. Før Kjøperen blir rettmessig eier, har Kjøperen ingen rett til å tildele midlene til tredjepart, til å knytte dem til andre midler eller på annet vis å benytte midlene som om Kjøperen var eier. Kjøperen skal når som helst gi Leverandøren adgang til Kjøperens lokaler for å ta varene i besittelse på ny.

9. Antikorrupsjon

Begge Partene bekrefter at, på den datoen Avtalen trer i kraft, de selv, samt deres direktører, konsulenter eller ansatte, ikke har tilbudt, lovet bort, gitt, autorisert, bedt om eller akseptert noen form for urettmessig økonomisk eller annen fordel (eller antydet at de kommer til eller vil kunne gjøre dette på noe som helst tidspunkt i fremtiden) på noen som helst måte i forbindelse med Avtalen, og at de har iverksatt egnede tiltak for å hindre underentreprenører, representanter eller andre tredjeparter, underlagt deres kontroll eller avgjørende innflytelse, i å gjøre dette.  Partene samtykker i at de, på ethvert tidspunkt i forbindelse med og gjennom hele avtaleperioden samt etterpå, vil etterleve, og at de vil iverksette egnede tiltak for å sikre at også deres underentreprenører, representanter eller andre tredjeparter, underlagt deres kontroll eller avgjørende innflytelse, vil etterleve Del I av ICCs regler for bekjempelse av korrupsjon 2011, som herved innlemmes i Avtalen som referanse, som om den inngikk i Avtalen i sin helhet. Hvis en Part, etter å ha benyttet seg av en eventuell kontraktsfestet rett til å utføre revisjon av den andre Partens regnskapsjournaler og økonomiske arkiver, eller på annet vis, gjøres oppmerksom på at sistnevnte Part har vært involvert i vesentlige eller flere gjentatte brudd på bestemmelsene i Del I av ICCs regler for bekjempelse av korrupsjon 2011, skal Parten varsle sistnevnte Part om dette og kreve at denne Parten iverksetter nødvendige tiltak innen rimelig tid og holder den andre Parten informert om dette. Hvis sistnevnte Part unnlater å iverksette nødvendige korrigerende tiltak, eller hvis disse tiltakene ikke lar seg gjennomføre, kan de forsvare seg ved å bevise at de, på det tidspunktet hvor bevis(ene) for regelbrudd ble fremlagt, allerede hadde iverksatt nødvendige antikorrupsjonstiltak, i henhold til Avsnitt 10 av ICCs regler for bekjempelse av korrupsjon 2011, tilpasset de konkrete omstendighetene og med kapasitet til å oppdage korrupsjon og til å fremme integritet innad i selskapet. Hvis det ikke gjennomføres noen korrigerende tiltak eller Parten ikke er i stand til å forsvare seg, kan den første Parten, etter eget skjønn, enten avbryte Avtalen eller si den opp. I slike tilfeller vil alle beløp som ifølge kontrakten er forfalt på det tidspunktet Avtalen avbrytes eller sies opp, være betalbare såfremt dette tillates av gjeldende lov.

Enhver instans, enten det skulle være en voldgiftsdomstol eller en annen meklingsinstans, som fatter en beslutning i samsvar med denne Avtalens bestemmelser vedrørende tvisteløsning, skal ha fullmakt til å avgjøre de kontraktsmessige følgene av eventuell rapportert manglende overholdelse av ICCs antikorrupsjonsklausul.*

10. Løsning av tvist

Denne avtalen skal styres og fortolkes i samsvar med Norges materielle rettsregler, uten henvisning til bestemmelser vedrørende lov konflikt. Enhver konflikt, uenighet eller krav som skulle oppstå som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, eller som følge av brudd på, opphør eller ugyldighetserklæring av avtalen, skal avgjøres ved voldgift i henhold til Reglene for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Det skal være én mekler. Stedet for voldgift skal være Oslo, Norge, og språket skal være norsk. Til tross for det ovennevnte kan Leverandøren gå til sivilt søksmål for å inndrive eventuelle forfalte beløp.

11. Force Majeure

Leverandøren er ikke forpliktet til å oppfylle avtalen dersom dette skyldes force majeure. I force majeure-situasjoner gjelder ICC Force Majeure 2003-klausulen. Ved vanskeligheter brukes ICC Hardship-klausul, og dersom partene ikke har vært i stand til å bli enige om alternative kontraktsvilkår som angitt i paragraf 2 i nevnte klausul, har den part som påberoper seg denne klausulen rett til å si opp kontrakten, men kan ikke be om tilpasning ved dommeren eller voldgiftsmannen uten samtykke fra den andre parten.