Formaldehyd 4% bufret/formalin ca. 10% 5 liter
Teknisk sprit

Formaldehydløsning i avionisert vann til fiksering av vevsprøver. Produktet er tilvirket av stabilisert formaldehyd og har meget lavt innhold av metanol og maursyre. Ingen ekstra utblanding eller modifisering av løsningen er nødvendig, da både konsentrasjonen og pH-verdien er tilpasset og klar til bruk. Leveres i sikker plastkanne.

Egenskaper

  • Løsning klar til bruk
  • Lavt innhold av metanol og maursyre
  • Tilvirket av stabilisert formaldehyd

Formaldehydløsning i avionisert vann til fiksering av vevsprøver. Produktet er tilvirket av stabilisert formaldehyd og har meget lavt innhold av metanol og maursyre. Ingen ekstra utblanding eller modifisering av løsningen er nødvendig, da både konsentrasjonen og pH-verdien er tilpasset og klar til bruk. Leveres i sikker plastkanne.

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes til fiksering av vevsprøver, balsamering og bevaring.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske med karateristisk lukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
3 x 5 l 621092 7332919109219 Kanne
Oppbevaring

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Oppevares kjølig på et godt ventilert område, borte fra mulige antennelseskilder.
Oppbevares innelåst. Et skilt med advarsel om giftige stoffer må henges opp i rommet og på skapet hvor produktet oppbevares.

Miljø og sikkerhet

Unngå direkte kontakt med produktet.
Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.
Se avsnittet 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Formaldehyd Konservering
Metanol Denaturering