Antibac® Superkill
Overflatedesinfeksjon

Bruksklart IPA-basert (45 vol %) desinfeksjonsmiddel med rengjørende effekt (tensid) til desinfisering av overflater som tåler alkohol.

Egenskaper

  • Desinfiserende og rengjørende
  • Effektiv mot bakterier, ulike virus og gjærsopp
  • Testet og dokumentert effekt

Flytende desinfeksjon som inneholder 45 % isopropanol. Virker raskt og effektivt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Inneholder også tensid for rengjørende effekt.

Linker

Materialer

Bruksområde

Kan brukes på alle alkoholbestandige overflater, for eksempel innen helse, frisør, skjønnhet og velvære, laboratorier, skoler etc.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1000 ml 600640 7054956006404 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Emballasjemateriale

Plastflaske (PEHD) og plastkork (PP)

Brukerveiledning

Bearbeid flaten grundig og la den være fuktig under hele kontakttiden (ca 40 ml/m2). Kontakttid ihht. tabell. Lufttørkes.

Micro organism and contact time

Bactericidal effect EN 13727 30 sec
Bactericidal effect EN 13697 1 min
Bactericidal effect EN 16615 1 min
Yeasticidal effect EN 13624 30 sec
Yeasticidal effect EN 13697 1 min
Yeasticidal effect EN 16615 1 min
Vaccinia virus effect EN 14476 1 min
Tuberculocidal/
Mycobactericidal effect EN 14348 1 min

Miljø og sikkerhet

Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen lukket. Unngå innånding av damp. Benytt vernehansker. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Innholdsstoffer Effekt
Isopropylalkohol Biocid