Ambisiøst klimaarbeid – Kiilto slutter seg til Science Based Targets-initiativet

Kiilto jobber nå med å sette vitenskapelig baserte klimamål (SBT). Målene vil være i tråd med Kiiltos miljøløfte men også Parisavtalen som oppfordrer land og selskaper til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C. 

Kiiltos ambisjon om å være miljøleder i bransjen gjør at vi allerede jobber konkret med å redusere utslipp av skadelige klimagasser (GHG) i selskapets virksomhet.

Ved å nå sette nye vitenskapsbaserte mål, Science Based Targets (SBT), kan Kiilto sikre fremtid forretningsvekst og dens positive innvirkning, og samtidig minimere klimapåvirkningen.

– Å sette vitenskap først er ledestjernen i arbeidet vårt, da vi nå oppdaterer våre eksisterende mål og utvikler nye. SBT er en anerkjent og standardisert metodikk med et rammeverk som hjelper oss å jobbe med klimamålene på en mer presis og transparent måte. SBT gjør det lettere for oss å forstå hvor ambisiøse målene våre er, og hvordan vi kan være en enda bedre støtte for våre kunder i deres arbeid med bærekraft, sier Kiiltos miljøingeniør Viivi Kettula.

Et sterkere miljøløfte 

Et tydelig miljøfokus er en del av Kiiltos kultur og har vært en del av Kiiltos miljøløfte siden 2018. Innsats innen bærekraftige materialer, grønn emballasje og grønn energi har vært spesielt viktig i kampen mot klimaendringene.

Målene som inngår i miljøløftet skal ikke fjernes, men i stedet gjennomgås på nytt, slik at de støtter opp under SBT-målene. Dette arbeidet starter med en evaluering av de siste fremskrittene i Kiiltos miljøarbeid. Ifølge Kettula bør klimamålene være fleksible og oppfordre selskapet til å lære mer underveis.

– Vi har allerede overskredet vårt Green Services-mål, hvor vi hjelper kundene våre med å redusere materialbruken frem til 2023. Dette skyldes i stor grad reduksjonen i vannforbruket, og vi vurderer å sette egne mål for vann- og materialreduksjon i fremtiden, sier Kettula.

I tillegg til å sette klimamål i henhold til vitenskapelige modeller, har Kiilto også sluttet seg til det mer aggressive nettonullmålet. Karbonnøytralitet betyr å oppnå en balanse mellom å slippe ut karbondioksid og absorbere karbondioksid fra atmosfæren, mens netto null er mer ambisiøst og innebærer ikke bare å redusere karbondioksid, men også eliminere alle andre klimagasser.

I følge den rådende, vitenskapelige konsensus må netto null oppnås på globalt nivå for å stoppe menneskeskapt global oppvarming. Netto null er et mål som også inkluderer de indirekte utslippene fra hele verdikjeden vår. SBT-målene hjelper oss å gå over til en lavkarbonøkonomi ved å halvere klimagassutslippene innen 2030, slik at vi da kan nå netto null innen 2050.

Et globalt initiativ

Kiilto er ikke det eneste selskapet med et tydelig miljøengasjement. Mer enn 2 000 andre selskaper over hele verden har sluttet seg til SBT. Når selskapene har forpliktet seg til å sette klimamål i henhold til vitenskapelige modeller, har de 24 måneder på seg til å sende inn sine mål for validering av SBT.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbeid mellom FNs Global Compact, CDP, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. Les mer om Science Based Targets og se hvilke selskaper som har blitt med her.